Arpajaislaki 23.11.2001/1047 (viimeiset muutokset voimaan 1.1.2012)

Tavara-arpajaisten kannalta oleelliset lainkohdat 20.8.2012

1 § Laissa säädetään arpajaisten

 1. toimeenpanosta
 2. toimeenpanon valvonnasta
 3. tuottojen tilittämisestä
 4. käyttötarkoituksista
 5. tuottojen käytön valvonnasta

2 § Laissa tarkoitetaan arpajaisilla toimintaa,

 1. johon osallistutaan vastiketta vastaan
 2. jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton

Vastikkeena ei pidetä osallistumisilmoituksesta osallistujalle koituvia posti-, puhelin tms. kuluja, jotka eivät tule toimeenpanijan hyväksi.

Koskee myös ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa toimeenpantavia arpajaisia siltä osin kuin niiden arpoja myydään tai välitetään myös suomessa.

3 § Arpajaisten toimeenpanomuodot

 1. Raha-arpajaiset
 2. Vedonlyöntipelit
 3. Veikkauspelit
 4. Raha-automaatit
 5. Kasinopelit
 6. Pelikasinotoiminta
 7. Totopeli
 8. Tavara-arpajaiset
 9. Arvauskilpailu
 10. Bingopeli
 11. Tavaravoittoautomaatti

3 § Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan arpajaisia, joissa voi

 1. arpomisella tai muulla siihen rinnastettavalla sattumaan perustuvalla tavalla
 2. voittaa tavaraa tai tavaraan tai palveluun vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja

4 § Arvalla tarkoitetaan

 1. lipuketta tai sitä vastaavassa sähköisessä taikka muussa niihin verrattavissa olevaa tositetta, josta
 2. ilmenee oikeus osallistua arpajaisiin

5 § Arpajaiset saa toimeenpanna

 1. rekisteröity yhdistys
 2. itsenäinen säätiö
 3. muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa

6 § Arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla. Lupaan voidaan liittää ehtoja jotka koskevat

 1. arpaa
 2. arvan hintaa
 3. arpojen myyntiä
 4. arvontaa
 5. voittojen perimistä
 6. muita toimeenpanoa koskevia ehtoja
 7. arpajaisten tuottojen käyttötarkoitusta ja arpajaisten toimeenpanon valvontaa koskevia ehtoja

7 § Luvan saamisen yleiset edellytykset.

Lupa arpajaisten toimeenpanoon voidaan antaa 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle, jos

 1. arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen
 2. arpajaisten toimeenpano ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista
 3. lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti

Uutta lupaa ei myönnetä, jos hakija on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä.

8 § Arpajaisten toimeenpanoon annettu lupa voidaan peruuttaa, jos

 1. luvansaaja on toiminut olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanon kannalta oikeudellisesti merkityksellistä lakia tai lupaehtoja
 2. luvansaaja ei täytä enää luvan saamisen edellytyksiä

9 § Arpajaisten tuotot on käytettävä luvassa määrättyyn tarkoitukseen

Jos tuottoja ei voida käyttää luvassa määrättyyn tarkoitukseen, tai se ei ole olosuhteiden muuttumisen takia tai muusta syystä mahdollista tai tarkoituksenmukaista, on luvansaajan haettava lupaviranomaiselta tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista.

10 § HUOM 1

Arpajaisia ei saa toimeenpanna siten että niihin voidaan osallistua velaksi tai panttia vastaan.

25 § Tavara-arpajaisluvan antaa ja peruuttaa

 1. toimeenpanopaikan poliisilaitos toimialueellaan
 2. yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella Poliisihallitus

Lupa haetaan kirjallisesti ja se myönnetään enintään kuudeksi kuukaudeksi.

26 § Tavara-arpajaislupa annetaan, jos

 1. edellä mainitut luvan yleiset edellytykset täyttyvät
 2. toimeenpanotapa, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen arvo ja arpajaisten todennäköinen tuotto eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin
 3. voittojen yhteenlaskettu arvo vastaa vähintään 35% arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta
 4. pienin voitto vastaa vähintään arvan hintaa
 5. voittoina annettavien arpojen arvoa ei ole sisällytetty edellä säädettyyn voittojen vähimmäisarvoon

Uutta tavara-arpajaislupaa ei ilman erityistä syytä anneta, jos luvanhakijan viimeisen kolmen vuoden aikana toimeenpanemien kaksien edellisten tavara-arpajaisten tuotto on ollut ilmeisessä epäsuhteessa arpojen myynnistä saatuun kokonaistuottoon.

27 § Poikkeus 1: Tavara-arpajaiset saa panna toimeen ilman lupaa, jos kyseessä on pienarpajaiset

 1. Arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2.000 euroa
 2. Arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa

27 § Poikkeus 2: Tavara-arpajaiset saa panna toimeen ilman lupaa ja tilitysvelvollisuutta, jos kyseessä on miniatyyriarpajaiset

 1. työyhteisön tai vakiintuneen harrastusryhmän jäsenten keskuudessa
 2. virkistys- harrastus-, yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi
 3. arpojen yhteenlaskettu arvo ei ylitä 500 euroa
 4. arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa

27 § HUOM 2

Tavara-arpajaisluvan saaja ei saa arpoja ostamalla itse osallistua toimeenpanemiinsa tavara-arpajaisiin.

28 § Käytännön toimeenpano

Tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanolla tarkoitetaan tavara-arpajaisluvan nojalla toimeenpantaviin arpajaisiin välittömästi liittyvien tehtävien suorittamista ansiotarkoituksessa.

Käytännön toimeenpanoon liittyviä tehtäviä saa suorittaa vain tavara-arpajaisluvan saaja TAI tavara-arpajaisluvassa hakemuksesta määrätty elinkeinon harjoittamisen oikeudesta lain 1§:n 1 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö (esim. Tavara-arpa ry).

28 § Käytännön toimeenpanijaksi ei saa määrätä

 1. henkilöä, joka on vajaavaltainen
 2. henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jolla ei ole taloudellisen tilansa vuoksi riittäviä edellytyksiä tehtävän luotettavaan suorittamiseen
 3. henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, joka on asetettu konkurssiin taikka henkilöä, joka on määrätty liiketoimintakieltoon taikka jota todennäköisin syin epäillään tai joka on tuomittu sellaisesta rikoksesta, joka vaarantaa hänen luotettavuutensa tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanijana.

29 § Valvonta ja tulosten tiedottaminen

Tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen on suoritettava poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnassa (pl. pien- ja miniatyyriarpajaiset).

Arpajaisiin osallistuneille täytyy ilmoittaa arvonnan tulos (ilmoittamistapa, -aika jne. säädetty asetuksella).

30 § Luvan saajan on tehtävä tilitys

Tilityskausi on lupakausi ja tilitys on toimitettava lupaviranomaiselle viimeistään viiden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä.

Kirjoitus- tai laskuvirheistä tai muista vähäisistä puutteista tilitys voidaan määrätä oikaistavaksi.

42 § Arpajaisten toimeenpanoa valvotaan

 1. arpajaisiin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi
 2. väärinkäytösten ja rikosten ehkäisemiseksi
 3. arpajaisista aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi

Poliisihallitus vastaa arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja arpajaistoiminnan tilastoimisesta ja voi antaa arpajaisten toimeenpanoa ja valvontaa koskevia lausuntoja ja ohjeita. Poliisilaitos valvovat alueellaan toimeenpantavia arpajaisia.

Valvontaviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada arpajaisten toimeenpanoon luvan saaneelta yhteisöltä tai säätiöltä sekä tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanijalta valvontatehtävän suorittamiseksi tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja.

47 § Voittojen periminen

Luvanvaraisten tavara-arpajaisten voitto on perittävä kahden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä.

60 § Arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä tiedot koskien arpajaisten

 1. toimeenpanoa
 2. toimeenpanijaa
 3. voittojen määrää, arvoa ja lajia

62 § Arpajaisten toimeenpanoa koskevat kiellot

Arpajaisten toimeenpano muulla kuin arpajaislaissa tarkoitetulla tavalla on kielletty.

Lisäksi kiellettyä on

 1. arpojen myyminen tai välittäminen ilman tässä laissa edellytettyä lupaa toimeenpantuihin arpajaisiin sekä tällaisten arpajaisten markkinointi
 2. arpojen myyminen tai välittäminen taikka arpajaisten markkinointi ulkomaille, jollei se ole sallittua sen valtion tai alueen lainsäädännön mukaan, johon arpoja myydään tai välitetään taikka arpajaisia markkinoidaan

63 ja 64 § Sanktiot

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta syyllistyy arpajaisrikkomukseen, on tuomittava sakkoon.

Rangaistus rahapelirikoksesta ja arpajaisrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 a ja 16 b §:ssä.

67 § Lisäksi asetuksella säädetään muista arpajaisiin liittyvistä yksityiskohdista.